Anpassat utvecklingsarbete


Genom vårt unika analysverktyg och anpassningar av metoder och arbetssätt till aktuell kultur och specifika förutsättningar gör vi ert arbete hållbart, framgångsrikt och resurseffektivt.

Våra erfarenheter av arbete i transkulturella miljöer har visat på vikten av att kartlägga och ta hänsyn till kulturella och kontextuella faktorer för att uppnå goda resultat. Baserat på dessa erfarenheter, tillsammans med erfarenheter av arbete med beteendeförändring, har Globe Attuned utvecklat ett analysverktyg för anpassat utvecklingsarbete och en lyckad implementering i en ny kultur och kontext som kan användas vid implementering av program, produkter, projekt och tjänster. Verktyget är utvecklat och baserad på forskning om beteendförändring samt ett transkulturellt psykiatriskt verktyg.

Analysverktyg och plan för implementering
Skillnader i beteenden och traditioner som är relaterade till kultur och kontext gör det svårt att använda en generell modell för implementeringen av en produkt, ett program, ett projekt eller en tjänst effektivt. Beteendeförändringar kopplade till en implementeringsprocess är inte lätt att genomföra och kräver också en kunskap om bakomliggande faktorer. Forskning visar också att anpassade lösningar är mer resurseffektiva och en misslyckad implementering kan få stora konsekvenser och vara mycket kostsamt. Globe Attuneds unika analysmodell ger en resurseffektiv och skräddarsydd implementering och anpassar arbetet genom kartläggning och analys av kultur och specifik kontext.

Anpassningar av arbete med psykisk ohälsa
Sättet att se på och uttrycka hur man mår skiljer sig mycket mellan olika kulturer, och i många kulturer är psykisk ohälsa starkt stigmatiserat.

Behovet av att kulturanpassa arbetet med psykisk ohälsa finns både inom och utanför Sveriges gränser. Globe Attuned erbjuder utbildning och konsultation om kulturell anpassning av arbete med psykisk ohälsa, och hjälper biståndsorganisationer att leva upp till sitt ansvar att ta hand om medarbetarnas psykiska hälsa.