Samarbete & Forskning


 

Genom samarbeten med organisationer och forskningsprojekt säkrar vi vår omvärldsbevakning och uppdaterar vår kompetens.

Globe attuned arbetar utifrån FNs Globala utvecklingsmål genom att anpassa program inriktade på hälsa, rent vatten och sanitet, fattigdomsbekämpning, hållbar energi och innovationsarbete till specifik kultur och kontext.

Våra samarbetspartners

Swedish Organization for Global Health

Swedish Organization for Global Health arbetar för en ökad kvalitet och acceptans för sjukvård och förebyggande sjukvårdsinsatser genom lokalt och internationellt partnerskap och evidensbaserade metoder. Stödjer mödra- och spädbarnhälsosvård i Uganda i samarbete med lokala och internationella aktörer.

Svenska FN-förbundet                                                                                                                                                            FN-förbundet arbetar för ett starkare FN inom tre områden; fred och säkerhet, utveckling och fattigdomsbekämpning samt mänskliga rättigheter och demokrati. Arbetet sker genom utbildning, informationsspridning, kampanjer och insamlingsarbete. Förbundet deltar i debatten om FN:s framtid genom att påverka beslutsfattare, informera och utbilda samt granska Sveriges åtaganden gentemot FNs konventioner.

Bildresultat för inclusive business sweden                                                                                                                                          Inclusive Business Swedens uppdag är att engagera och stötta organisationer i hållbara, innovativt och inkluderande affärsmodeller. Genom att arbeta med företag, myndigheter, ideella organisationer, högskolor och andra intressenter utvecklar Inclusive Business Sweden affärsmodeller, sammanför organisationer för att underlätta samarbete och stöttar lärande genom att bygga och dela kunskap.

Genomförda studier

År 2013 genomfördes en studie om ledarskap av volontärer som arbetar i kris, katastrof och konflikt i samarbete med Svenska Röda korset och Röda korset i Sydsudan. Studien visar vad som behövs i form av ledarskap av volontärer som arbetar i kris, katastrof och konflikt och pekar på ett stort behov av kulturell och kontextuell anpassning av ledarskapet.

År 2015 genomfördes en studie om kulturella och kontextuella faktorers betydelse vid psykologisk behandling. Resultaten talar för att kulturella och kontextuella faktorer är av stor betydelse vid psykologisk behandling och pekar på vikten av att kartlägga patientens kulturella och kontextuella ramverk. Kulturkompetens tycks vara en viktig resurs i psykologiskt behandlingsarbete, men även en anpassning av behandlingsmetoder, vilka som deltar vid behandlingen samt utformning av denna.